Tungkol sa Aking Mga Benepisyo

Paano ko babaguhin ang aking piniling may bayad na pagliban sa trabahopara mahinto ang paggamit ng naipon kong may bayad na pagliban?

Kung ayaw mong gamitin ang iyong may bayad na pagliban sa panahon ng Sapilitang-bakasyon (Opsyon 1), dapat kang tumawag sa 1-855-645-7268 para palitan ng Opsyon 2 ang iyong pinili. Pagkaraan ng Abril 9, hindi mo na mababago ang kahit ano at tuloy pa rin ang mga piniling may bayad na pagliban hanggang sa matapos ang Programa ng Sapilitang-bakasyon. Kung gusto mong ituloy ang paggamit ng iyong may bayad na pagliban, wala kang kailangang gawin.

Kung gagamit ako ng may bayad na pagliban sa trabaho, patuloy ba akong makakaipon ng bagong ganito habang nasa Programa ng Sapilitang-bakasyon?

Oo. Ang dami ng pagliban na maaaring maipon ng isang associate ay batay sa kabuuang may bayad na oras (hindi ang oras na nagtrabaho) sa panahon ng taon ng anibersaryo ng serbisyo.

Maaari bang perahin ang may bayad na pagliban habang nasa Sapilitang-bakasyon?

Hindi. Hindi maaaring perahin ang may bayad na pagliban habang nasa Sapilitang-bakasyon, maaari lang itong gamitin ayon sa mga tuntunin ng Programa ng Sapilitang-bakasyon.

Makakatanggap ba ako ng bayad para sa pista-opisyal habang nasa Sapilitang-bakasyon?

Hindi. Sa kasamaang-palad, walang bayad para sa pista-opisyal habang nasa Sapilitang-bakasyon.

Maaari ba akong mag-aplay bilang walang-trabaho habang nasa Sapilitang-bakasyon?

Oo. Dapat mag-aplay ka kaagad. Pakitingnan ang seksyon na Mag-file na Walang-trabaho para sa higit pang impormasyon.

Maaari ko bang baguhin ang napiling benepisyo sa Kalusugan at Kapakanan, o kanselahin ang aking mga benepisyo sa Kalusugan at Kapakanan habang nasa Sapilitang-bakasyon?

Hindi maaaring kanselahin o baguhin ang coverage ng benepisyo sa Kalusugan at Kapakanan “bago ang buwis” maliban kung may seryosong pagbabago sa sitwasyon o taunang pag-enrol. Sa kasalukuyan, ang COVID-19 na Sapilitang-bakasyon ay hindi itinuturing ng pamahalaang pederal na seryosong pagbabago sa sitwasyon. Kailangan mong makipag-ugnayan sa Sentro para sa Benepisyo ng Associate sa 1-877-454-4678 sa loob ng 45 araw ng seryosong pagbabago sa sitwasyon.

Maaaring kanselahin anumang oras ang coverage ng benepisyo sa Kalusugan at Kapakanan “pagkatapos ng buwis”, para sa anumang dahilan, ngunit maaaring hilingin sa iyong kumuha ng pahayag ng kalusugan upang maibalik ang coverage kapag nakansela. Kung hihilingin mong kanselahin ang iyong coverage, ang iyong unang araw na walang coverage ay ang petsa ng iyong paghiling. Makakansela ang coverage pabalik sa hatinggabi ng araw bago mo ginawa ang paghiling. Kailangan mong makipag-ugnayan sa Sentro para sa Benepisyo ng Associate sa 1-877-454-4678 para kanselahin ang iyong.

Direkta kang makakatanggap ng impormasyon mula sa Sentro para sa Benepisyo ng Associate sa pamamagitan ng U.S. mail sa iyong adres na nasa file sa HMSHost. Pakibasang mabuti ang lahat ng impormasyon.

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa impormasyong ito, tawagan ang Sentro para sa Benepisyo ng Associate sa 1-877-454-4678. Naroroon ang mga kinatawan ng Lunes hanggang Biyernes mula 9:30 am hanggang 5:30 pm Eastern Time para tumulong sa iyo.

Maaari pa rin ba akong magbigay ng kontribusyon sa aking 401k?Sa pangkalahatan, ang anumang kontribusyon sa 401k ay dapat isang paycheck. Kung nanaisin mong gamitin ang iyong may bayad na pagliban para tumanggap ng suweldo, maaari ka pa ring magbigay ng kontribusyon sa iyong 401k. Kung hindi, mananatiling aktibo ang iyong account ngunit walang kontribusyon. Kung gusto mong itigil nang tuluyan ang iyong mga kontribusyon, maaari mo ring gawin ito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbibigay o pagbabago ng mga kontribusyon sa 401(k) Plan, makipag-ugnayan sa Fidelity Investments sa 800-835-5095 o sa www.netbenefits.com.

Ano ang mangyayari sa 401k loan ko?
Kung mayroon kang hindi pa bayad na 401(k) Retirement Savings Plan loan, maaaring awtomatikong masuspinde ang iyong mga muling pagbayad ng loan nang hanggang 1 taon o ang tagal ng pagliban, alinman ang mas maiksi. Dapat na ipakita ang iyong katayuan bilang awtorisadong pagliban sa trabaho. Kung hindi ipinapakita ng iyong katayuan ang awtorisadong pagliban sa trabaho, magde-default ang iyong loan kung hindi matanggap ang bayad sa loob 90 sunud-sunod na araw. Makipag-ugnayan sa Fidelity Investments sa 1-800-835-5095 para sa impormasyon sa paggawa ng mga direktang pagbayad ng loan.

Makakakuha ba ako ng Programa ng Tulong sa Empleyado?

Oo. Ang aming Programa ng Tulong sa Empleyado o Employee Assistance Program (EAP) ay pinangangasiwaan ng kumpidensyal na third party na vendor at isa itong napakahusay at kumpidensyal na mapagkukunan para sa anumang mga personal na isyu sa buhay kung saan maaaring kailanganin ang propesyunal na paggabay. Para sa tulong, makipag-ugnayan sa First Advantage sa 1-800-935-9551.