Smart Business Template

Pagkuha ng Iyong W2 Online

 • Pumunta sa https://my.adp.com
 • I-click ang “Magrehistro Ngayon”
 • Ilagay ang Code sa Pagrerehistro: (HMS1-IPAY)
 • Ilagay ang iyong Pangalan at piliin ang Mga Serbisyo ng W-2 bilang Serbisyo
 • Kinakailangan ang sumusunod na impormasyon para sa mga layunin ng pag-validate:
  • Buong Social Security Number SSN/SSA: halimbawa 123456789 (walang gitling)
  • ID number ng Empleyado: halimbawa 0123456 pitong digit na nagsisimula sa 0
  • Matatagpuan sa gitnang itaas ng paystub
  • Code ng Kumpanya: WHG (malaking titik lahat)
  • Zip Code ng Empleyado – Zip code na nasa file simula 12/31/2019
  • Taon ng Pagbubuwis: 2019

Paghiling ng Kopya ng iyong Paystub

 • Kung kailangan mong humiling ng kopya ng iyong paystub, mangyaring magpadala ng email sa: HRHelpDesk@hmshost.com
 • Mangyaring ibigay ang iyong ID number ng Empleyado at (mga) panahon ng payroll na hinihingan mo ng kopya ng iyong paystub.

Pagpapahinto ng Bayad sa Iyong Nawalang Paycheck

 • Kung may naiwala kang tseke, pakikumpleto ang Form ng Hiling sa Pagpapahinto ng Bayad (PDF)
 • Dahil sa kasalukuyang kalagayan, nauunawaan naming hindi ligtas o realistiko na umasa sa isang lagda ng notaryo; gayunpaman, mangyaring makipagtulungan sa iyong lokal na Tagapamahala ng HR upang aprubahan ang kahilingan. Tandaang kumpletuhin hangga’t maaari ang form. Maaaring kumpletuhin ng iyong lokal na Tagapamahala ng HR ang anumang kulang na impormasyon.
 • Kapag na-clear na ang pagpapahinto sa bayad, mag-iisyu kami ng off-cycle na tseke.
 • Pakitiyak na tama ang iyong address upang maiwasan ang pagkawala ng isa pang tseke.

Pagbeberipika ng Iyong Trabaho gamit ang HMSHost

 • May dalawang opsyon para sa Mga Associate ng HMSHost upang beripikahin ang trabaho at kita:
 • Opsyon #1 – Maaaring direktang humiling ng impormasyon ang partidong nagbeberipika ng trabaho at kita sa pamamagitan ng:
  • Pagbisita sa www.theworknumber.com
  • Paglalagay ng aming Employer code – 19413
  • Paglalagay ng Apelyido ng Associate na biniberipika nila
 • Opsyon #2 – Maaaring i-access ng Mga Associate ng HMSHost ang kanilang impormasyon at ipadala sa tagaberipika sa pamamagitan ng:
  • Pagkontak sa Work Number Client Service Center para humiling ng kopya ng report sa 866- 604-6570
   O
  • Pagbisita sa www.theworknumber.com at pag-navigate sa seksyon ng Empleyado (Kinakailangan ang pag-login)
  • Piliin ang ‘HMSHost Corporation’ bilang iyong Employer
  • Kung hindi ka pa nakapagparehistro dati sa site, kakailanganin mong piliin ang ‘Sign Up’ (Maghandang ibigay ang impormasyon sa pagkontak, SSN#, at DOB para makumpleto ang pagpaparehistro)
  • Kapag nakapagparehistro na, mag-click dito para sa mga tagubilin kung paano i-download ang report kaagad