Mag-file para sa Kawalang Trabaho

Mga Serbisyo sa Kawalang Trabaho

Para tumanggap ng mga benepisyo sa kawalang trabaho, kailangan mong mag-file ng claim sa programa ng kawalang trabaho sa estado kung saan ka nagtatrabaho. Hanapin ang programa ng iyong estado, at alamin sa kanila kung kailangan mong magdeklara ng claim nang personal, sa pamamagitan ng telepono, o online.

Bisitahin ang link para makakuha ng pangkalahatang impormasyon: https://www.usa.gov/unemployment

Insurance sa Kawalang Trabaho

Pinapayagan ng pederal na pamahalaan ang mga bagong opsyon para mabago ng mga estado ang kanilang mga batas upang magbigay ng mga benepisyo sa insurance sa kawalang trabaho na nauugnay sa COVID-19.

Bisitahin ang link para makakita ng mga detalye para sa kanilang programa ng Insurance sa Kawalang Trabaho, kabilang ang dagdag na kaluwagan na iniaalok sa mga naapektuhan ng coronavirus: https://www.dol.gov/general/topic/unemployment-insurance

Nagbibigay ng mga karagdagang benepisyo sa walang trabaho at rebate sa buwis ang pagpasa ng bagong batas na tinatawag na Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES Act”). Basahin ang Mga Benepisyo ng CARES Act para sa higit pang impormasyon at kwalipikasyon.
Kung kwalipikado ka sa mga benepisyo para sa mga walang trabaho sa iyong estado, awtomatiko kang tatanggap ng karagdagang $600 bawat linggo nang hanggang apat na buwan hanggang Hulyo 31, 2020.
Magiging kwalipikado ang mga residente ng U.S. para sa: (1) isang beses na rebate sa buwis na hanggang $1,200; at (2) karagdagang $500 para sa bawat anak na edad 16 pababa.
Maaari kang mag-withdraw nang hanggang $100,000 mula sa iyong 401(K) o iba pang plan sa pagreretiro sa trabaho sa 2020 nang hindi kinakailangang magbayad ng 10% na multa.