Ibalik ang Aking Airport Badge

Ipinapatupad ng Department of Homeland Security at ng Transportation Security Administration ang wastong pagbabalik ng mga security badge.

Napakahalaga na ibalik mo ang iyong badge sa iyong lokasyon. Isasara ang mga badge na hindi ibinalik at hihilingin sa mga associate na dumaan sa proseso ng pagbibigay ng badge, na maaaring tumagal ng ilang buwan, bago makabalik mula sa bakasyon.

Karagdagan pa, maaaring magsampa ang TSA ng kriminal na sumbong laban sa mga indibidwal na hindi magbabalik ng kanilang badge.

Pakikumpleto ang impormasyon sa ibaba at padadalhan ka namin ng sobre na postage-paid na nakaadres sa iyong lokasyon upang madaling maibalik ang badge.

Aabisuhan ka ng HMSHost kapag natanggap na namin ang iyong badge at tityakin na iingatan ito nang mabuti alinsunod sa mga alituntunin ng airpot tungkol sa badge.

Kung may mga tanong ka, gamitin ang form na Mga Pangkalahatang Tanong sa ibaba ng homepage.