Financial Support Resources

Mga Programa ng Tulong sa Pagkain at Nutrisyon

  • Kung may mga maliliit na bata sa bahay na tumatanggap ng mga libreng tanghalian sa panahong may-pasok sa paaralan, alamin sa iyong lokal na sistema ng paaralan dahil marami ang patuloy na gumagawa nitong mga libreng tanghalian para makuha. Bisitahin ang: Libreng Pagkain para sa Mga Bata sa Panahon ng Krisis dahil sa Coronavirus
  • Nagbibigay ang WIC ng mga pederal na kaloob sa mga estado para sa karagdagang pagkain, referral sa pangangalaga sa kalusugan, at edukasyon sa nutrisyon para sa mga babaeng may mababang kita na buntis, nagpapasuso, at hindi nagpapasusong may postpartum, at sa mga sanggol at batang hanggang edad lima na napag-alamang nanganganib ang nutrisyon. Bisitahin ang: https://www.fns.usda.gov/wic/wic-how-apply
  • Nagbibigay ang SNAP ng mga benepisyo sa nutrisyon para madagdagan ang badyet sa pagkain ng mga nangangailangang pamilya upang makabili sila ng masustansyang pagkain at maging may kasapatan-sa-sarili. Bisitahin ang: https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility
  • Isang pederal na programa ang TEFAP na tumutulong na madagdagan ang mga pagkain ng mga Amerikanong may mababang kita, kabilang ang matatanda, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng libreng tulong sa pagkain sa panahon ng emerhensya. Bisitahin ang: https://www.fns.usda.gov/tefap/emergency-food-assistance-program

Insyurans sa Kalusugan at Mga Medika na Gastosl

  • Kung wala kang insyurans sa kalusugan, maaaring kwalipikado ka para sa mga benepisyo sa iyong estado. Bisitahin ang: https://www.insurekidsnow.gov/
  • Kung nakakaranas ka ng mga pagbabago sa buhay tulad ng pagkawala ng coverage sa kalusugan o panganganak, o para tingnan ang kwalipikasyon para sa Medicaid o CHIP, bisitahin ang: https://www.healthcare.gov/get-coverage/

Access sa Internet sa Bahay

  • Comcast Internet Essentials, isang murang package ng internet sa bahay para sa mga kwalipikadong indibidwal at sambahayan, ay makukuha na ngayon nang libre para sa unang dalawang buwan. https://corporate.comcast.com/covid-19
  • Access Program from AT&T, ay isang murang package ng internet para sa mga kwalipikadong indibidwal at sambahayan. https://www.att.com/help/covid-19/