Furlough Resources - U.S. Associates

Nagbibigay ng mga karagdagang benepisyo sa walang trabaho at rebate sa buwis ang pagpasa ng bagong batas na tinatawag na Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES Act”). Basahin ang Mga Benepisyo ng CARES Act Benefits (PDF) para sa higit pang impormasyon at kwalipikasyon.

  • Kung kwalipikado ka sa mga benepisyo para sa mga walang trabaho sa iyong estado, awtomatiko kang tatanggap ng karagdagang $600 bawat linggo nang hanggang apat na buwan hanggang Hulyo 31, 2020.
  • Magiging kwalipikado ang mga residente ng U.S. para sa: (1) isang beses na rebate sa buwis na hanggang $1,200; at (2) karagdagang $500 para sa bawat anak na edad 16 pababa.
  • Maaari kang mag-withdraw nang hanggang $100,000 mula sa iyong 401(K) o iba pang plan sa pagreretiro sa trabaho sa 2020 nang hindi kinakailangang magbayad ng 10% na multa.

Baguhin ang Aking May Bayad na Pagliban

Learn More

Mag-file para sa Kawalang Trabaho

Learn More

*New* Paycheck, W2 At Pag-verify Sa Trabaho

Learn More

Pinagkukunan ng Suporta sa Pinansyal

Learn More

Tungkol sa Aking Mga Benepisyo

Learn More

Ibalik ang Aking Airport Badge

Learn More

Ano ang Programa ng Sapilitang Bakasyon sa Trabaho?

Learn More

*New* Companies Currently Hiring

Learn More

Nagbago ang Aking Impormasyon para sa Pakikipag-ugnayan

Learn More

Kailan Ako Maaring Bumalik sa Trabaho

Learn More

MGA PANGKALAHATANG TANONG

Pakigamit ang form na ito para tanungin kami ng mga pangkalahatang tanong na mayroon ka.

Huwag maglagay ng anumang pribado o kumpidensyal na impormasyon sa form na ito.

Maaari rin kayong tumawag  866-762-7872.