Remèt Badj Idantifikasyon Èpòt Mwen an

Depatman Homeland Sekirite a ak Administrasyon Sekirite Transpò a enpoze règleman pou retounen badj sekirite yo nan yon fason ki apwopriye.

Li trè enpòtan pou w remèt badj ou a nan lokal ou ye a. Badj ki pa retounen yo ap dezaktive epi asosye yo ap oblije refè badj lan ankò, yon pwosesis ki ka pran mwa, avan l ka repran travay lè li soti nan chomaj fòse a.

Anplis, TSA ka depoze plent kriminèl kont moun ki pa remèt badj yo.

Tanpri konplete enfòmasyon ki anba a epi n ap voye yon anvlòp ak tenb tou peye nan adrès kote w ye a pou w ka retounen badj la ak plis fasilite.

HMSHost ap fè w konnen lè li resevwa badj ou a epi l ap asire li byen jere badj la daprè direktiv sou badj èpòt la met anplas.

Si w gen nenpòt kesyon, itilize Fòm pou Kesyon Jeneral/strong> anba paj dakèy la.