PEWÒL, W2 AVÈK VERIFIKASYON TRAVAY

Kijan pou w Jwenn W2 ou a Sou Entènèt

 • Ale sou https://my.adp.com
 • Klike “Enskri Koulyea”
 • Mete Kòd Enskripsyon an : (HMS1-IPAY)
 • Mete Non w epi seleksyone Sèvis W-2 kòm Sèvis la
 • Enfòmasyon sa yo obligatwa pou ede fè validasyon:
  • Tout Nimewo Sekirite Sosyal la SSN/SSA: egzanp 123456789 (san tirè)
  • Nimewo Idantifikasyon ID anplwaye: pa egzanp 0123456 sèt chif kòmanse avèk 0
  • W ap jwenn li anwo nan mitan souchèk la
  • Kòd Konpayi a: WHG (tout an majiskil)
  • Zip Kòd Anplwaye a – Zip kòd ki nan dosye andat 31/12/2019
  • Ane Fiskal: 2019

Pou Mande yon Kopi Souchèk ou a

 • Si w bezwen mande yon kopi souchèk ou a, tanpri voye yon imèl bay: HRHelpDesk@hmshost.com
 • Tanpri founi nimewo ID Anplwaye ou an ak peryòd pewòl la(yo) w ap mande kopi souchèk pou li a.

Sispann Pèman sou yon Chèk Ou Pèdi

 • Si w pèdi yon chèk, tanpri ranpli Fòmilè pou Mande Kanpe Peman an (PDF)
 • Daprè sikonstans aktyèl yo, nou konprann li pa prudan osnon reyalis pou atann ou bay siyati notarye; sepandan, tanpri fè aranjman ak Direktè Resous Zimèn HR lokal ou a pou apwouve demann ou an. Sonje ranpli fòmilè a otan ou kapab. Nenpòt enfòmasyon ki manke, Direktè Resous Zimèn HR lokal ou an kapab ba w yo.
 • Kou pwosesis pou kanpe peman an finalize, n ap ba w yon chèk espesyal.
 • Tanpri verifye adrès ou korèkteman pou evite pèdi yon lòt chèk.

Verifye Travay ou an avèk HMSHost

 • Gen de opsyon ki pèmèt Asosye HMSHost yo verifye travay ak salè yo:
 • Opsyon #1 – Enstans k ap fè verifikasyon anplwa ak salè yo kapab mande enfòmasyon an dirèkteman lè l ale:
  • Vizite www.theworknumber.com
  • Pou Mete kòd Anplwaye nou – 19413
  • Pou Mete Siyati Asosye y ap verifye a
 • Opsyon #2 – Asosye HMSHost yo kapab jwenn enfòmasyon pa yo epi voye bay enstans k ap fè verifikasyon an lè yo ale nan:
  • Kontakte Sant Sèvis pou Nimewo Travay Kliyan an pou mande yon kopi rapò a nan 866-604-6570
   OSWA
  • Vizite www.theworknumber.com epi navige rive nan seksyon Anplwaye yo (Li obligatwa pou w siyen pou rantre nan sesyon an)
  • Chwazi ‘HMSHost Corporation’ kòm Anplwayè w
  • Si w poko enskri sou sit la, w ap bezwen chwazi ‘Sign Up’ pou w kapab enskri (Prepare w pou w founi kowòdone w, #SSN, avèk Dat ou fèt pou w ka konplete enskripsyon an)
  • Lè ou fin enskri klike isit la pou jwenn enstriksyon sou kouman pou w telechaje rapò a touswit