Konsènan Benefis Mwen yo

Kijan mwen kapab chanje konje peye mwen te chwazi a pou mwen sispann itilize konje peye m te deja akimile yo?

Si w pa vle itilize konje peye w pandan Chomaj Fòse a (Opsyon 1), ou dwe rele nan 1-855-645-7268 pou w chanje seleksyon pou Opsyon 2 a. Aprè 9 avril, ou pap kabab fè okenn chanjman epi seleksyon pou konje peye w la ap rete efektiv jiskaske Pwogram Chomaj Fòse a fini.

Si w vle kontinye itilize konje peye w yo, ou pa bezwen fè anyen.
Si mwen itilize konje peye, eske m ap kontinye akimile nouvo jou konje peye nan Pwogram Chomaj Fòse a?
Wi.

Kantite konje yon asosye kapab akimile gen pou wè ak lè total yo peye (pa kantite lè li travay la) pandan anivèsè ane sèvis la.
Eske anplwaye a ka touche konje peye pandan Chomaj fòse a?
Non.

Anplwaye a pa ka touche konje peye pandan Chomaj la, li ka itilize li sèlman selon kondisyon Pwogram Chomaj Fòse a bay.

Eske m ap resevwa pèman pou jou ferye pandan Chomaj fòse a?
Non. Malerezman, pèman pou jou ferye pa aplikab nan peryòd Chomaj fòse a.

Eske mwen ka aplike pou dedomajman chomaj pandan peryòd Chomaj Fòse a?

Wi. Ou dwe fè demann lan touswit. Tanpri wè seksyon sou Anrejistre pou Dedomajman Chomaj pou plis enfòmasyon.

Eske m ka fè chanjman sou chwa benefis Swen Sante & Byennèt Sosyal mwen an, oswa anile benefis Swen Sante m & Byenèt Sosyal mwen pandan peryòd Chomaj Fòse a?

Ou paka anile ni chanje kouvèti benefis Swen Sante & Byennèt Sosyal “Anvan enpo” amwenske gen yon evennman kritik nan lavi w oswa enskripsyon anyèl. Nan moman sa a, gouvènman federal la pa konsidere Chomaj Fòse COVID-19 lan tankou yon evennman kritik nan lavi a. Fòk ou kontakte Sant Benefis Asosye yo nan 1-877-454-4678 nan espas 45 jou depi lè evennman kritik nan lavi w la rive a.

Ou ka anile kouvèti Swen Sante & Byennèt Sosyal ou nenpòt kilè “Apre enpo”, pou kèlkeswa rezon an, men ou ka oblije soumèt yon deklarasyon sou eta sante w pou w retabli kouvèti an ankò apre li finn anile. Si w mande pou yo anile kouvèti swen sante w la, premye jou san kouvèti w la ap dat ou fè demann lan. Yo anile kouvèti w la apati minwi jou avan demann lan fèt. Ou dwe kontakte Sant Benefis Asosye yo nan 1-877-454-4678 pou mande anile kouvèti w la.

W ap resevwa enfòmasyon k ap soti dirèkteman nan Sant Benefis Asosye yo pa lapòs (U.S. mail) nan adrès HMSHost gen pou ou nan dosye li yo.
Tanpri li tout enfòmasyon yo ak anpil atansyon.

Si w gen nenpòt kesyon sou enfòmasyon sa a, rele Sant Benefis Asosye yo nan 1-877-454-4678. Reprezantan yo disponib lendi rive vandredi apati 9:30 am rive 5:30 pm Tan Lès, pou ede w.

Eske m ka kontinye mete kòb nan 401k mwen an?
Jeneralman, tout kontribisyon 401k dwe peye apati yon chèk. Si ou chwazi itilize konje peye pou w touche, ou ka kontinye kontribiye nan 401k w lan. Otreman, kont ou an ap rete aktif men l pap gen kontribisyon.

Si w vle sispann kontribye antyèman, ou kapab fè chwa sa a.
Pou enfòmasyon siplemantè konsènan fè oswa chanje kontribisyon nan Plan 401(k) lan, tanpri kontakte Fidelity Investments nan 1-800-835-5095 oswa sou www.netbenefits.com.

Kisa k ap pase avèk prè m nan 401k lan?
Si w gen yon prè sou Kont Epay Retrèt 401(k) ou an, pèman dèt sa a ap bloke otomatikman jiska 1 an oswa pandan dire chomaj la, kèlkeswa peryòd ki pi kout la. Estati w dwe parèt tankou se yon konje fòse otorize ou genyen. Si estati w pa montre ou gen yon konje fòse otorize, prè a ap montre yon defo si pèman yo pa fèt pou 90 jou konsekitif. Tanpri kontakte Fidelity Investments nan 1-800-835-5095 pou enfòmasyon sou fè pèman dirèk sou prè a.

Eske Pwogram Asistans Anplwaye a disponib pou mwen?
Wi.

Pwogram Asistans pou Anplwaye (EAP) nou an, gen yon vandè konfidansyèl antanke tyès pati ki jere li epi ki se yon gwo resous konfidansyèl pou nenpòt pwoblèm pèsonèl ak sitiyasyon ou ka genyen nan lavi w kote ou gen bezwen konsèy yon pwofesyonèl. Pou asistans, tanpri kontakte First Advantage nan 1-800-935-9551.