Financial Support Resources

Pwogram Soutyen pou Manje & Nitrisyon

  • Si w gen timoun piti lakay ou ki resevwa manje gratis pandan ane lekol la, tanpri verifye ak sistèm lekòl lokal ou a paske gen anpil ladan yo ki kontinye fè manje gratis sa yo disponib pou ou al cheche. Vizite: Manje Gratis pou Timoun Pandan Kriz Kowonaviris la
  • WIC bay eta yo sibvansyon pou founi manje siplemantè, rekòmandasyon swen sante, ak edikasyon sou nitrisyon pou fanm ansent, k ap bay tete, ak fanm ki fin akouche ki pap bay tete epi ki gen revni fèb, ak ti bebe, timoun jiska laj senk an, ki gen pwoblèm pou jwen nitrisyon. Vizite: https://www.fns.usda.gov/wic/wic-how-apply
  • SNAP bay konpansasyon manje pou kontribiye nan bidjè nitrisyon pou fanmi ki nan bezwen pou yo ka achte manje sen epi avanse nan direksyon otosifizans. Vizite: https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility
  • TEFAP se yon pwogram federal ki ede kontribiye nan alimantasyon Ameriken ki gen revni fèb, sa enkli ti granmoun, nan founi yo èd alimantè an ijans san yo pa peye anyen. Vizite: https://www.fns.usda.gov/tefap/emergency-food-assistance-program

Depans pou Asirans Sante ak Medikal

Aksè Entènèt Lakay