Anrejistre pou Dedomajman Chomaj

Sèvis Dedomajman Chomaj

Pou w ka resevwa dedomajman chomaj, fòk ou ranpli yon dosye reklamasyon nan pwogram dedomajman pou chomaj nan eta kote w ap travay la.

Jwenn pwogram la nan eta kote w ye a, epi verifye ak yo pou wè si w dwe ranpli dosye reklamasyon an ou menm, pa telefòn, oswa sou entènèt.

Ale sou lyen an pou w jwen enfòmasyon jeneral yo: https://www.usa.gov/unemployment

Asirans Dedomajman Chomaj

Gouvènman federal la ap pèmèt eta yo yon seri nouvo opsyon pou yo kapab modifye lwa yo sou benefis asirans ki gen pou wè ak COVID-19.

Ale sou lyen an pou w ka jwenn detay sou pwogram Asirans Dedomajman pou Chomaj la, ansanm ak lòt fleksibilite yo ofri bay sila yo ki afekte ak kowonavirus la: https://www.dol.gov/general/topic/unemployment-insurance

Pasaj yon nouvo lwa ki rele Lwa sou Èd, Asistans ak Sekirite Ekonomik pou Kowonaviris (“CARES Act”) founi benefis sou dedomajman chomaj avèk ranbousman taks siplemantè. Li Lwa sou Benefis CARES la pou plis enfòmasyon ak kalifikasyon.
Si w kalifye pou benefis sou dedomajman chomaj nan eta w la, w ap otomatikman resevwa $600 anplis pa semèn pandan kat mwa rive jisko 31 jiyè 2020.
Rezidan Etazini ap elijib pou: (1) yon sèl ranbousman taks jiska $1,200; epi (2) yon $500 anplis pou chak timoun ki gen 16 zan oswa mwens.
Ou kapab retire jiska $100,000 nan 401(K) w la oswa lòt plan retrèt nan travay ou nan lane 2020 an san ou pa peye yon penalite 10%.