Furlough Resources - U.S. Associates

Pasaj yon nouvo lwa ki rele Lwa sou Èd, Asistans ak Sekirite Ekonomik pou Kowonaviris (“CARES Act”) founi benefis sou dedomajman chomaj avèk ranbousman taks siplemantè.   Li Lwa sou Benefis CARES (PDF) la pou plis enfòmasyon ak kalifikasyon.

  • Si w kalifye pou benefis sou dedomajman chomaj nan eta w la, w ap otomatikman resevwa $600 anplis pa semèn pandan kat mwa rive jisko 31 jiyè 2020.
  • Rezidan Etazini ap elijib pou: (1) yon sèl ranbousman taks jiska $1,200; epi (2) yon $500 anplis pou chak timoun ki gen 16 zan oswa mwens.
  • Ou kapab retire jiska $100,000 nan 401(K) w la oswa lòt plan retrèt nan travay ou nan lane 2020 an san ou pa peye yon penalite 10%.

Chanje Konje Peye Mwen an

Learn More

Anrejistre pou Dedomajman Chomaj

Learn More

*New* chèk pewòl, W2, verifye travay

Learn More

*New* Resous Sipò finansye

Learn More

Konsènan Benefis Mwen yo

Learn More

Remèt Badj Idantifikasyon Èpòt Mwen an

Learn More

Kisa Pwogram Konje Fòse a ye?

Learn More

*New* Konpayi Kounye a Hiring

Learn More

Kowòdone Mwen yo Chanje

Learn More

Kilè Mwen Ka Retounen Travay

Learn More

KESYON JENERAL:

Tanpri itilize fòmilè sa a pou poze nou kesyon jeneral ou ka genyen yo.

Pa mete okenn enfòmasyon prive ni konfidansyèl sou fòmilè sa a.

Ou ka rele tou 866-762-7872.